BIP
Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych
Dowództwo Garnizonu Kielce - wojskowa asysta honorowa

ZASADY KIEROWANIA WOJSKOWEJ ASYSTY HONOROWEJ DO UDZIAŁU W UROCZYSTOŚCIACH

 

Zasięg terytorialny Garnizonu Kielce

Garnizon Kielce z siedzibą  w m. Kielce obejmuje zasięgiem  w województwie świętokrzyskim:

- Miasto  Kielce;

-  powiat buski,

-  powiat jędrzejowski,

 - powiat kazimierski,

 - powiat kielecki,

- powiat pińczowski,

- powiat skarżyski,

- powiat starachowicki,

- powiat włoszczowski,

- powiat konecki.

Siedzibą Dowództwa Garnizonu jest Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych               w Kielcach – Bukówce, ul. Wojska Polskiego 300.

 

Wojskową asystę honorową zgodnie z postanowieniami ,,Ceremoniału Wojskowego Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej”  wprowadzonego do użytku Decyzją Nr 392/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 września 2014 r., stanowią:

- kompania honorowa

- pododdział honorowy z pocztem sztandarowym lub bez pocztu  

   sztandarowego

- orkiestra wojskowa

- poczet flagowy

- posterunek honorowy z bronią lub bez broni

- żołnierze do składania wieńców i wiązanek

- żołnierze do niesienia odznak orderów i odznaczeń

- żołnierze do posługi liturgicznej.

Wojskowa asysta honorowa może uczestniczyć w uroczystościach państwowych, wojskowych, patriotycznych i patriotyczno- religijnych. Jej udział stanowi ważny element oprawy ceremonialnej tych uroczystości, ma także na celu nadanie im odpowiedniej rangi oraz podniosłego charakteru. Wojskowa asysta honorowa  nie może uczestniczyć w przedsięwzięciach mających charakter polityczny.

O przydziale wojskowej asysty honorowej  i jej składzie decyduje:

Dowódca Garnizonu  Kielce

25 -205 Kielce, ul. Wojska Polskiego 300.

 

 

Wnioski o skierowanie wojskowej asysty honorowej należy kierować do dowódcy Garnizonu Kielce:

Wniosek o skierowanie wojskowej asysty honorowej organizator uroczystości składa  na fax nr 261174330.

 

Wykaz niezbędnych dokumentów niezbędnych do przydzielenia wojskowej asysty honorowej:

- Wniosek o skierowanie wojskowej asysty honorowej  do udziału w uroczystości (formularz wniosku do pobrania tutaj)

- projekt ,, Apelu Pamięci”

- życiorys osoby zmarłej lub odpis przebiegu służby wojskowej

- wykaz posiadanych orderów i odznaczeń osoby zmarłej.

Ponadto osoba zmarła poddawana jest weryfikacji  przez  Instytut  Pamięci Narodowej - w gestii władz Garnizonu.

Wojskowa asysta honorowa na uroczystości pogrzebowe przysługuje  następującym osobom zmarłym:

- damom i kawalerom Orderu Wojennego Virtuti Militari i Orderu Krzyża Wojskowego;

- kombatantom i weteranom, uczestnikom walk o wolność i niepodległość Polski;

- kombatantom i weteranom misji wojskowych poza granicami państwa;

- żołnierzom w służbie czynnej;

- byłym żołnierzom zawodowym;

- szczególnie zasłużonym pracownikom wojska.

 

Dane kontaktowe osoby upoważnionej w garnizonie do załatwiania  spraw związanych z udziałem wojskowej asysty honorowej:

1.    Komendant Garnizonu – mjr Arkadiusz Radziński, tel. 261174620, 665883324

2.    Szef Sekcji Wychowawczej- mjr Andrzej Szostak, tel. 261174270, 261174384, 697082300.

 Orkiestry wojskowej na uroczystości   przydziela:

Dowódca Garnizonu Warszawa  

Plac Marszałka  J. Piłsudskiego 4,

00-909 Warszawa,

 fax: 261873259.

 

Ustalenia organizacyjne:

- wniosek o skierowanie wojskowej asysty honorowej należy składać w terminie co najmniej 30 dni  przed planowaną uroczystością ( nie dotyczy uroczystości pogrzebowych)

- projekt  Apelu Pamięci jest kierowany przez Dowództwo Garnizonu Kielce do Ministerstwa Obrony Narodowej celem uzgodnienia treści i akceptacji

- za organizację i przebieg uroczystości odpowiada jej organizator, który uzgadnia scenariusz i zakres udziału wojskowej asysty honorowej z przedstawicielem Dowódcy Garnizonu

- przeprowadzenie uroczystości poprzedza się rekonesansem z udziałem organizatora, przedstawiciela Dowódcy Garnizonu oraz innych osób odpowiedzialnych za uroczystość

- organizator uroczystości zapewnia transport dla wojskowej asysty honorowej.

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych