BIP
Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych
RODO

Informujemy, że administratorem danych osobowych jest Dowódca Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych ul. Wojska Polskiego 300, 25-205 Kielce.

Od dnia 31.07.2018r. będzie możliwość skontaktowania się z Inspektorem Ochrony Danych
za pośrednictwem tel.:261 174 363.

 

Dane osobowe będą przetwarzane przez Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych w szczególności:

Na podstawie art. 6 ust. RODO* w celu:

- wyrażonej zgody osoby, której dane dotyczą;

- wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą:

- wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;

- ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej;

- wykonania zadań  realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowanej władzy publicznej powierzonej administratorowi;

- wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora
lub przez stronę trzecią (Ustawa z dnia 11 września 2003r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (tekst jednolity Dz.U. z 2016r, poz. 1726 z późn. zm. – zwanej dalej ustawą pragmatyczną).  

Okres, przez który dane będą przechowywane:

- dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązku prawnego administratora będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do:

*zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń;

*wypełnienia obowiązku prawnego administratora (wynikających z przepisów prawnych);

*dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przetwarzane
do czasu jej odwołani.

Prawa, osoby której dotyczą dane:

- prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania
lub otrzymać kopię swoich danych osobowych,

- prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzania przez administratora
są nieprawidłowe lub niekompletne,

- prawo żądania od administratora usunięcia danych,

- prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzanych danych,

- prawo do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych administratorowi danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi,

- prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

- prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego,

- prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).

Kategorie odbiorców danych (podmiotów przetwarzających dane osobowe w imieniu Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych)

Wojskowa Komenda Uzupełnień, Żandarmeria Wojskowa, Wojewódzki Sztab Wojskowy, instytucje publiczne.

 

*RODO-Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 24.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(DZ.Urz.UE L 119, s.1)

 

Informacja dla uczestników uroczystości organizowanych przez Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych

Uprzejmie informujemy, że podczas uroczystości organizowanych przez Dowódcę Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych mogą być wykonywane zapisy filmowe lub fotorelacje, które mogą być rozpowszechniane w różnych formach m.in. za pośrednictwem stron internetowych, materiałów informacyjnych oraz publikacji, co tym samym wiąże się z rozpowszechnianiem wizerunku osób uczestniczących w wydarzeniach.

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych