BIP
Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych
Biuletyny Informowania Wewnętrznego

nr 271 a- Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 stycznia 2011 r.
w sprawie warunków i trybu przyznawania nagród i zapomóg żołnierzom niezawodowym (Dz. U. 2011 r., nr 28, poz. 145)
nr 270 - w sprawie prac nad modyfikacją zaopatrzeniowego systemu emerytalnego służb mundurowych
nr 268 a - w sprawie turnusów profilaktyczno - leczniczych, szczepień ochronnych
nr 267 c - Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 września 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpłatnego wyżywienia żołnierzy zawodowych i kandydatów na żołnierzy zawodowych (Dz.U. 2011 nr 8 poz. 35).
nr 267 b
- Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie niektórych świadczeń zdrowotnych przysługujących żołnierzom zawodowym (Dz.U. 2011 nr 8 poz. 36).
nr 267 a  - Rozporządzenie Ministra obrony Narodowej z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie warunków i trybu przyznawania nagród uznaniowych i zapomóg żołnierzom zawodowym (Dz.U. 2011 nr 9 poz. 46).
nr 266
oraz nr 266a – w sprawie Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie norm wyżywienia i przypadków, w których funkcjonariusz Służby Wywiadu Wojskowego otrzymuje wyżywienie lub równoważnik pieniężny w zamian za wyżywienie
nr 263 oraz nr 263a – w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych.
nr 262 oraz nr 262a – w sprawie rozporządzenia z 30 kwietnia 2010 r. Ministra Obrony Narodowej w sprawie świadczeń socjalno-bytowych dla żołnierzy zawodowych
nr 261 oraz nr 261b - zawierający informację, iż najbliższa rodzina żołnierza, który uległ wypadkowi w czasie służby, ma prawo do jednorazowego odszkodowania w ciągu trzech lat od dnia wypadku.
nr 260 i nr 260a oraz nr 260b – zawierający Wytyczne Ministra Obrony Narodowej dla ministrów i wojewodów do szkolenia obronnego realizowanego w latach 20011 – 2016”
nr 259 oraz nr 259a – zawierający informację , że 13 grudnia br., Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej, Zwierzchnik Sił Zbrojnych RP Bronisław Komorowski podpisał nowelę ustawy z dnia 26 listopada 2010 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa
nr 258 –zawierający informację nt. ustawy o weteranach działań poza granicami państwa
nr 257 oraz nr 257a – w sprawie zmian zachodzących w przepisach dotyczących opłat za używanie lokali mieszkalnych będących w dyspozycji Wojskowej Agencji Mieszkaniowej
nr 256 – w sprawie zmiany w informacji podatkowej (ust. o ochronie inforamcji niejawnych)
nr 255 - w sprawie wojskowych świadczeń emerytalno-rentowych w kontekście pełnienia służby w szczególnych warunkach.
nr 254 i nr 254a – w sprawie Rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie produkcji, wytwarzania, przetwarzania, zużycia, nabywania, gromadzenia, przechowywania, zbywania, przekazywania i używania toksycznych związków chemicznych i ich prekursorów
nr 253 oraz nr 253a – w sprawie Rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 listopada 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie nadawania oraz unieważniania przydziałów mobilizacyjnych żołnierzom zawodowym i żołnierzom pełniącym służbę kandydacką
nr 234 - raport z realizacji „Programu profesjonalizacji Sił Zbrojnych RP na lata 2008 – 2010”
nr 233 oraz nr 233a – w sprawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 lipca 2010 r. w sprawie określenia liczby stanowisk służbowych w poszczególnych korpusach kadry zawodowej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

 

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych