BIP
Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych
Akty prawne NSR

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z 30 kwietnia 2010

w sprawie zawierania kontraktów na wykonywanie obowiązków w ramach Narodowych Sił RezerwowychPODSTAWY PRAWNE FUNKCJONOWANIA NSR
Podstawy prawne utworzenia i funkcjonowania Narodowych Sił Rezerwowych stanowią przepisy następujących aktów normatywnych:

1. Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416, z późn. zm.),
2. Program profesjonalizacji Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej na lata 2008-2010, uchwalony przez Radę Ministrów w dniu 5 sierpnia 2008 r.,
3. Program rozwoju Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej na lata 2007-2012,
4. Decyzja Nr 67/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 lutego 2008 r. w sprawie przedsięwzięć organizacyjnych zapewniających sprawną realizację procesu profesjonalizacji Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej,
5. Decyzja Nr 401/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 grudnia 2009 r. w sprawie przedsięwzięć zapewniających realizację procesu tworzenia Narodowych Sił Rezerwowych,
6. Rozkaz Nr 326/SG/P1 Szefa Sztabu Generalnego WP z dnia 14 kwietnia 2008 r. w sprawie przedsięwzięć organizacyjnych zapewniających sprawną realizację procesu profesjonalizacji Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej,
7. Rozkaz Szefa Sztabu Generalnego WP Nr 47/SG/P1 z dnia 20 stycznia 2010 r. w sprawie przedsięwzięć organizacyjnych zapewniających realizację procesu tworzenia i funkcjonowania Narodowych Sił Rezerwowych.

Wykaz aktów wykonawczych lub ich projektów, dotyczących profesjonalizacji Sił Zbrojnych - wraz z odpowiednim artykułem Ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, stanowiącym podstawę prawną wydania rozporządzenia (w przypadku ustawy innej niż ustawa o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej podana została jej nazwa)

 

Rozporządzenia Rady Ministrów:
1) w sprawie przyznawania świadczeń żołnierzom rezerwy posiadającym przydziały kryzysowe (art. 132 ust. 3).
2) z dnia 5 lutego 2010 r. w sprawie stopni policyjnych, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Więziennej lub Straży Granicznej odpowiadających poszczególnym stopniom wojskowym (art. 76a ust. 3);
3) zmieniające rozporządzenie w sprawie zawiadamiania wojskowych komendantów uzupełnień o osobach podlegających obowiązkowi czynnej służby wojskowej oraz wydawania przez pracodawców, szkoły i inne jednostki organizacyjne zaświadczeń w sprawach powszechnego obowiązku obrony (art. 50 ust. 5);
4) zmieniające rozporządzenie w sprawie wojskowego obowiązku meldunkowego, obowiązku powiadamiania wojskowego komendanta uzupełnień oraz uzyskiwania zezwolenia na wyjazd i pobyt za granicą (art. 53 ust. 5);

 

Rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej (nowe) w sprawie:
1) zawierania kontraktów na wykonywanie obowiązków w Narodowych Siłach Rezerwowych (art. 99b);
2) przydziałów kryzysowych (art. 59b ust. 12);
3) ćwiczeń wojskowych żołnierzy rezerwy (art. 106);
4) pełnienia okresowej służby wojskowej (art. 108 ust. 13);
5) świadczenia pieniężnego przysługującego pracodawcom zatrudniającym żołnierzy rezerwy posiadających nadany przydział kryzysowy za okres odbywania przez tych żołnierzy ćwiczeń wojskowych lub pełnienia okresowej służby wojskowej (art. 134a ust. 12);
6) służby przygotowawczej (art. 98g);
7) stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy pełniących służbę przygotowawczą – w porozumieniu z Ministrem Pracy i Polityki Społecznej (art. 34 ust. 4 ustawy o uposażeniu żołnierzy niezawodowych);
8) przydziałów mobilizacyjnych (art. 64a ust. 10);
9) mianowania na stopnie wojskowe (art. 76 ust. 14);
10) urlopów żołnierzy w czynnej służbie wojskowej (art. 70 ust. 6);
11) przeszkolenia wojskowego absolwentów szkół wyższych (art. 97a).

 

Rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej zmieniające rozporządzenia w sprawie:
1) prowadzenia ewidencji wojskowej (art. 49 ust. 3);
2) zakresu, sposobu oraz miejsca odtwarzania ewidencji wojskowej osób podlegających obowiązkowi służby wojskowej (art. 49 ust. 4);
3) wzywania osób podlegających powszechnemu obowiązkowi obrony przez organy wojskowe (art. 52 ust. 5);
4) doręczania wojskowych dokumentów osobistych i trybu postępowania z tymi dokumentami (art. 54 ust. 4);
5) przydziałów mobilizacyjnych i pracowniczych przydziałów mobilizacyjnych (art. 59a ust. 7);
6) określenia wzorów kart powołania i ich przeznaczania, a także wzorów obwieszczeń (art. 60 ust. 9);
7) wojewódzkich sztabów wojskowych i wojskowych komend uzupełnień (art. 14 ust. 6);
8) odbywania zasadniczej służby wojskowej (art. 83 ust. 3);
9) utworzenia wojskowych komisji lekarskich oraz określenia ich siedzib, zasięgu działania i właściwości (art. 29 ust. 8);
10) orzekania o zdolności do czynnej służby wojskowej oraz trybu postępowania wojskowych komisji lekarskich w tych sprawach (art. 30 ust. 4).


Inne, ważniejsze ustawy, wraz z wydanymi na ich podstawie aktami wykonawczymi:
1. Ustawa z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 87, z późn. zm.),
2. Ustawa z dnia 17 grudnia 1974 r. o uposażeniu żołnierzy niezawodowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 693, z późn. zm.),
3. Ustawa z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin (Dz. U. z 2004 r. Nr 8, poz. 66, z późn. zm.),
4. Ustawa z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2005 r. Nr 41, poz. 398, z późn. zm.),
5. Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa (Dz. U. Nr 162, poz. 1117,
z późn. zm.),
6. Ustawa z dnia 11 kwietnia 2003 r. o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą wojskową (Dz. U. Nr 83, poz. 760, z późn. zm.),
7. Ustawa z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 141, poz. 892, z późn. zm.),
8. Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590, z późn. zm.),
9. Ustawa z dnia 9 października 2009 r. o dyscyplinie wojskowej. (Dz. U. Nr 190, poz. 1474),
10. Ustawa z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 196, poz. 1631, z późn. zm.).

 

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych