BIP
Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych
Służba przygotowawcza

Służba przygotowawcza to nowy rodzaj służby wojskowej wprowadzony dla mężczyzn i kobiet, które nigdy nie pełniły służby wojskowej, a chcą odbyć szkolenie wojskowe i zdobyć podstawowe umiejętności związana z profesją żołnierza.

DO KOGO KIERUJEMY SŁUŻBĘ PRZYGOTOWAWCZĄ
Służba przygotowawcza to nowy rodzaj służby wojskowej wprowadzony dla – mężczyzn i kobiet, które nigdy nie pełniły służby wojskowej, a chcą odbyć szkolenie wojskowe i zdobyć podstawowe umiejętności związana z profesją żołnierza.
Powołanie do służby przygotowawczej możliwe jest wyłącznie na podstawie dobrowolnego zgłoszenia się do tej służby.
Ochotnicy, w dniu rozpoczęcia służby przygotowawczej stają się żołnierzami w czynnej służbie wojskowej.

CZAS TRWANIA
Służba przygotowawcza nie trwa długo:
• dla żołnierza kształcącego się na oficera do 6 miesięcy;
• dla żołnierza kształcącego się na podoficera do 5 miesięcy;
• dla żołnierza kształcącego się na szeregowego do 4 miesięcy.

WARUNKI FORMALNE
• rozmowa kwalifikacyjna
• stosowny wniosek o powołanie do służby.
• Wymagane dokumenty: życiorys, odpis aktu urodzenia, informacje z Krajowego Rejestru Karnego, inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje kandydata ( certyfikaty językowe, świadectwa ukończenia kursów itp.);
• Do służby przygotowawczej może być powołana osoba niekarana za przestępstwo umyślne, posiadająca obywatelstwo polskie, orzeczoną zdolność do czynnej służby wojskowej (kat. zdrowia A), wiek co najmniej osiemnaście lat i w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu szeregowych wykształcenie co najmniej gimnazjalne. Nabór ochotników do tej służby dotyczy zarówno mężczyzn jak i kobiet.

WYNAGRODZENIE I PODSTAWOWE UPRAWNIENIA
• W okresie szkolenia: bezpłatne zakwaterowanie, wyżywienie, umundurowanie, opieka medyczna i stomatologiczna
• Miesięczne uposażenie w wysokości 30% najniższego uposażenia żołnierza zawodowego tj. 750 złotych brutto.
• po otrzymaniu karty powołania do jej pełnienia: ustawowa ochrona stosunku pracy. Okres pełnienia służby przygotowawczej wlicza się pracownikowi do okresu zatrudnienia w zakresie wszystkich uprawnień wynikających ze stosunku pracy.
• Inne uprawnienia: WKU lub w Informatorze www. profesjonalizacja.wp.mil.pl

ETAPY SZKOLENIA
• kształcenie podstawowe;
• kształcenie specjalistyczne (w tym praktykę dowódczą w jednostkach wojskowych, w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu oficerów lub podoficerów).
• egzamin
• w trakcie służby przygotowawczej możliwość złożenia wniosku o zawarcie kontraktu na wykonywanie obowiązków w ramach NSR

GDZIE SZKOLIMY
• kształcenie wyłącznie w odpowiednio do tego przygotowanych miejscach. Kształcenie żołnierzy służby przygotowawczej na potrzeby korpusu oficerów jest realizowane w uczelniach wojskowych,
• podoficerów w szkołach podoficerskich,
• szeregowych w ośrodkach szkolenia w Poznaniu, Wrocławiu, Toruniu, Grudziądzu, Zegrzu, Koszalinie, Dęblinie, Ustce, Warszawie.

 
 

GDZIE SIĘ ZGŁOSIĆ
• Nabór poprzez Wojskowe Komendy Uzupełnień. Adresy: http://www.profesjonalizacja.wp.mil.pl/pl/39.html

 

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych