BIP
Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych
Historia CIMIC

 

      
 

 Krótka historia CIMIC

 

  

Współpraca cywilno-woskowa stanowiła od zawsze integralną część operacji wojskowych. Wejście Polski do NATO uwidoczniło potrzebę stworzenia w Siłach Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej jednostki współpracy cywilno-wojskowej. Prace koncepcyjne rozpoczęto już w 1999 r. Na przełomie lat 2000/2001 na szczeblu Dowództwa Wojsk Lądowych utworzono Oddział Współpracy Cywilno-Wojskowej. Oficerowie CIMIC (z ang. Civil Military Cooperation) brali udział w międzynarodowych konferencjach, spotkaniach roboczych oraz odprawach, zbierając informacje, doświadczenia innych państw i ustalając standardy funkcjonowania jednostki CIMIC w warunkach narodowych. Na początku 2001 r. przystąpiono do pracy nad przyszłą strukturą i zadaniami Jednostki Wsparcia Współpracy Cywilno-Wojskowej. Efektem tych prac był Rozkaz Dowódcy Wojsk Lądowych Nr PF-138/Org. z dnia 6 lipca 2001 r., na podstawie którego Centrum Szkolenia na Potrzeby Sił Pokojowych (CSnPSP) w Kielcach otrzymało zadanie sformowania Jednostki Ogólnego Wsparcia Współpracy Cywilno-Wojskowej (JOWWC-W). Formowanie JOWWC-W rozpoczęto w dniu 31 października 2001 r. Zadaniem nowej jednostki było monitorowanie sytuacji w różnych rejonach misji NATO, ONZ i OBWE, szkolenie personelu współpracy cywilno-wojskowej (CIMIC), udzielanie wsparcia dowództwu misji, współpraca i koordynacja działań z lokalnymi władzami i organizacjami międzynarodowymi, rozwiązywanie problemów miejscowej ludności, planowanie i organizowanie działań, wprowadzania ekspertów do utrzymania i odbudowy systemów administracji lokalnej w strefie misji. W 2004 r. jednostka ta została przekształcona w Centralną Grupę Wsparcia Współpracy Cywilno-Wojskowej (CGWWC-W), rozkazem dowódcy Wojsk Lądowych Nr PF-34/Org. z dnia 21.06.2004 r., by pełną gotowość osiągnąć z dniem 31 grudnia 2005 r. Jednak rzeczywistość wymogła na nowo powstałej jednostce przyspieszony proces osiągnięcia gotowości do działań, gdyż pierwszym bardzo poważnym zadaniem bojowym było sformowanie, przygotowanie i wysłanie już do II zmiany PKW Irak Grupy Współpracy Cywilno-Wojskowej. 

 

  

Później były kolejne wyzwania Misja w Iraku zaczęła się w 2005 roku. Charakter działania sił stabilizacyjnych ulegał stopniowej modyfikacji w zależności od zmian, jakie następowały w Iraku. Początkowy, militarny charakter sił rozjemczych w kwietniu 2005 r. zmienił się na militarno – szkoleniowy, a w marcu 2006 r. został przekształcony w szkoleniowo – militarny. PKW Irak był systematycznie przekształcany i dostosowywany do stojących przed nim zadań, a stan osobowy regularnie zmniejszany stosownie do potrzeb. Po pięciu latach misja polskich żołnierzy dobiegła końca. W dniu 4 października 2008 r. w Diwaniji odbyła się oficjalna uroczystość zakończenia działalności PKW Irak i przekazania Irakijczykom odpowiedzialności za bezpieczeństwo w prowincji. Zgodnie z decyzją Prezydenta i Rządu RP, do końca października 2008 r. wszyscy polscy żołnierze powrócili do kraju, a w Iraku pozostało jedynie 20 polskich oficerów i podoficerów w ramach misji szkoleniowej NATO. Na początku misji Polska Grupa CIMIC składała się z 4 Taktycznych Zespołów Wsparcia, Centrum CIMIC oraz z Sekcji Specjalistów. W trakcie misji liczba żołnierzy CIMIC ulegała zmniejszaniu, aż osiągnęła ostatecznie liczbę 20 osób w każdej zmianie. Głównym zadaniem CIMIC było prowadzenie patrol rejonie odpowiedzialności MNDC-S. Celem tych patroli była ocean I monitorowanie bieżącej sytuacji w środowisku cywilnym. Ponadto CIMIC poprzez patrole nadzorował i monitorował wykonywanie projektów. Grupa CIMIC w trakcie trwania misji wykonała łącznie ok. 1500 patroli. Innym zadaniem CIMICu było organizowanie i prowadzenie spotkań z władzami lokalnymi, przedstawicielami lokalnych społeczności, gdzie omawiano potrzeby i możliwości wykonania projektów. Grupa CIMIC prowadziła także akcje humanitarne wliczając w to dystrybucję pomocy humanitarnej i wsparcia medycznego dla lokalnej ludności. Środki na realizację projektów pochodziły głównie z amerykańskiego funduszu CERP (Commander’s Emergency Response Program). Ilość projektów wykonanych przez całą misję przez Grupę CIMIC wyniosła 2547, a cały budżet na te projekty ukształtował się na poziomie 141 milionów dolarów.

 

 

  

Kolejnym wyzwaniem była misja w Afganistanie, do której elementy CIMIC są wydzielane od początku zaangażowania strony polskiej. Misja wciąż trwa. Misja w Czadzie rozpoczęła się 14 stycznia 2009 r. gdy Rada Bezpieczeństwa ONZ przyjęła Rezolucję nr 1861 zatwierdzającą zastąpienie misji EUFOR przez siły ONZ w operacji MINURCAT. Od 15 marca 2009 r. Zespół CIMIC stacjonował w MNB-N w m. IRIBA. Grupa CIMIC składała się tylko z 1 Taktycznego Zespołu Wsparcia – 4 żołnierzy. Od 2006 roku w CGWWC-W służą kobiety żołnierze, które również brały udział w misjach.

Z dniem 1 stycznia 2007 r. CGWWC-W podporządkowana została komendantowi CSnPSP w Kielcach. W wyniku restrukturyzacji przeprowadzonej w Siłach Zbrojnych RP, od 1 lipca 2011 r. rozpoczęło swoją działalność Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych (CPdMZ) w Kielcach, powołane na podstawie decyzji Nr 57/Org./P1 Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 lipca 2010 r. oraz Rozkazu Nr PF-5/Org Dowódcy Wojsk Lądowych z dnia 07 lutego 2011 r. Nowe Centrum Powstało w wyniku połączenia dwóch jednostek: Centrum Szkolenia na Potrzeby Sił Pokojowych oraz Centralnej Grupy Wsparcia Współpracy Cywilno-Wojskowej, które zostały ostatecznie rozformowane 31 grudnia 2011 r.

 

 

 

 

 

 

 

CIMIC jest obecnie podstawowym elementem każdej operacji wojskowej. Według definicji NATO CIMIC jest militarną funkcją, która wspiera misję dowódcy poprzez ustanowienie i rozwijanie współpracy i koordynacji działań pomiędzy siłami zbrojnymi i społecznością cywilną w rejonie odpowiedzialności dowódcy Zgodnie z koncepcją zespoły CIMIC są przewidziane do wsparcia dowódcy w zakresie współpracy cywilno – wojskowej. Wydział CIMIC jest komórką, której głównym zadaniem jest:

 

 

 

 
 • Wsparcie dowódcy komponentu lądowego w zakresie współpracy cywilno – wojskowej.
 •   Wydzielenie elementów CIMIC do ZT/Oddziałów przeznaczonych do Sił Sojuszniczych (Siły Zdolne do Przerzutu). 
 • Przygotowuje do działania elementy wsparcia współpracy cywilno – wojskowej, tj. Grupy/Zespoły wsparcia CIMIC oraz specjalistów w ramach WSYD.  Szkoli i przygotowuje personel do działania w rejonach prowadzonych operacji wojskowych w kraju i zagranicą   

 

 

Wydział CIMIC wspierał kontyngenty do wszystkich zmian PKW Irak i Afganistan, jak również EUFOR w Czadzie, wysyłał również żołnierzy do Bośni, Kosowa, Syrii, Libanu oraz obserwatorów do Sudanu i Wybrzeża Kości Słoniowej. Obecnie XIII zmiana PKW Afganistan znajduje się w fazie przygotowania do wykonania zadań w ramach polskiego kontyngentu wojskowego.

 

Doświadczenia nabyte w czasie misji, wykorzystywane są do rozwijania struktur, wyposażenia, procedur operacyjnych, a co najbardziej istotne procesu szkolenia i przygotowania żołnierzy, tak aby sprostać wymaganiom stawianym na współczesnym polu walki, jak również rozwijać personalne i zespołowe umiejętności niezbędne do osiągnięcia standardów NATO. Wykonywanie zadań w rejonie misji jest najlepszym sposobem na rozwój indywidualnych i zespołowych umiejętności prowadzenia działań taktycznych. Wydział CIMIC wydziela dziś znaczną ilość personelu wojskowego do PKW Afganistan. Oprócz czterech Taktycznych Zespołów Wsparcia, które przydzielone są w podporządkowanie Zgrupowań Bojowych, żołnierze Wydziału CIMIC obsadzają istotne stanowiska w sztabie PKW oraz Zespole Odbudowy Prowincji (PRT), odpowiedzialnego za realizację projektów pomocowych z funduszy MSZ.

Jednym z głównych zadań Wydziału CIMIC jest wydzielenie i przygotowanie Zespołu CIMIC Zestawu SON. Siły Odpowiedzi NATO, zgodnie z przyjętą koncepcją są zdolne do błyskawicznej reakcji wojskowej w odpowiedzi na wszystkie mogące pojawić się zagrożenia. 15-osobowy Zespół CIMIC jako pododdział sił odpowiedzi NATO, przeznaczony jest do wykonywania zadań wsparcia współpracy cywilno wojskowej we wszystkich strefach klimatycznych. Zasięg operacji może objąć terytoria oddalone do 15 000 km od Brukseli. Zespół CIMIC zestawu SON jest przewidziany do wsparcia dowódcy w zakresie współpracy cywilno – wojskowej w następujących obszarach: 

 

 1. Ewakuacji osób cywilnych z rejonu konfliktu. 
 2. Zabezpieczenia wejścia sił głównych.
 3. Wsparcia działań antyterrorystycznych.
 4. Udziału w operacjach humanitarnych.
 5. Demonstracji siły.
 6. Udziału w operacjach reagowania kryzysowego, w tym utrzymywania pokoju.
 7. Wymuszania nałożonego embarga.

 

 

Zespół CIMIC pozostaje w gotowości do użycia przez 12 miesięcy utrzymując nakazaną gotowość do przemieszczenia jednocześnie realizując zadania szkoleniowe w macierzystej jednostce.  

 

Drugim ważnym zadaniem realizowanym przez jednostkę jest przygotowanie i szkolenie 15 – osobowego Zespołu Wsparcia CIMIC do Grupy Bojowej Unii Europejskiej (GB UE). Zgodnie z Koncepcją Grup Bojowych UE zakłada się, że:

 • jest to zgrupowanie taktyczne przeznaczone do realizacji zadań określonych w art.. 17.2 Traktatu o Unii Europejskiej oraz Europejskiej Strategii Bezpieczeństwa;
 • zdolne do przerzutu i rozpoczęcia działań w rejonie operacji nie później niż 10 dni od podjęcia decyzji przez Radę UE o prowadzeniu operacji;
 •   posiadające zdolność do przetrwania we wstępnej fazie operacji przez okres 30 dni z możliwością wydłużenia do 120 dni pod warunkiem uzupełnienia zapasów;
 • biorące udział w operacjach poza UE w odległość do 6000 km od Brukseli. Zgodnie z Koncepcją Grup Bojowych UE, stosownie do zawartych porozumień i określonego w nich poziomu ambicji (tzn. do jakiego typu operacji dana Grupa może być użyta), w odniesieniu do art. 17.2 Traktatu o Unii Europejskiej, użycie GB UE może obejmować: 
 1.  misje humanitarne i ratunkowe; 
 2.  misje utrzymania pokoju; 
 3.  misje zbrojne służące zarządzaniu kryzysami, w tym przywracaniu pokoju.  

 

 

W celu właściwego przygotowania i prowadzenia działalności szkoleniowej, osiągnięcia wysokiego poziomu wykonywanych zadań, zgodnie z obowiązującymi standardami, Wydział CIMIC prowadzi szeroką współpracę międzynarodową i krajową nie tylko z Centrami Szkolenia państw NATO, takich jak CIMIC Centre of Exellence, NORDEFCO – Nordic Defence Cooperation, czy NTGTG TEPSO – NATO Training Group, Task Group, Training and Education for Peace Suport Operation TEPSO, ale także z jednostkami administracji samorządowej oraz rządowymi i pozarządowymi organizacjami cywilnymi. Doświadczenia nabyte w toku współpracy, owocują organizacją wspólnych przedsięwzięć i są wykorzystywane do pracy nad rozwojem struktur, wyposażenia, procedur operacyjnych, a co najbardziej istotne procesu szkolenia i przygotowania żołnierzy do wykonywania zadań w kraju i poza jego granicami.

 

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych